• MyDVV

DVV verzekeringen Wedstrijd ‘Tickets Autosalon'

Wedstrijdreglement

Artikel 1: Algemeen

1.1 Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de DVV verzekeringen Wedstrijd “Autosalon tickets” (hierna genoemd: ”de DVV Wedstrijd”).
De DVV Wedstrijd wordt georganiseerd door Belins NV, gekend onder de merk- en handelsnaam “DVV verzekeringen”, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064 (hierna genoemd: "DVV").
Door deel te nemen aan deze wedstrijd aanvaardt de deelnemer onvoorwaardelijk dit reglement.

1.2 De DVV Wedstrijd is toegankelijk voor iedereen:
van 18 jaar of ouder;
die in België woont; en
die in het bezit is van een geldige identiteitskaart.

Artikel 2: De DVV Wedstrijd

2.1. De DVV Wedstrijd loopt van 6 januari 2020 tot en met 12 januari 2020 23.59 uur (hierna genoemd: ”de Wedstrijdperiode”).

2.2. Om deel te nemen aan de DVV Wedstrijd dient de deelnemer het meest originele antwoord te geven op een vraag gesteld in de facebookpost die DVV plaatst in het kader van de DVV Wedstrijd.

2.3. De DVV Wedstrijd wordt via Facebook gecommuniceerd.

2.4. De prijzen zijn:
50 duotickets voor het Autosalon 2020, dat loopt van 10 januari t.e.m. 19 januari 2020 ;

2.5. Een deelnemer kan één keer een duoticket winnen tijdens de ganse Wedstrijdperiode;

Artikel 3: Toekenning prijzen

3.1. Gedurende de Wedstrijdperiode dienen de deelnemers het meest originele antwoord te geven op de gestelde vraag in de Facebookpost.
Een jury zal de meest originele antwoorden op de wedstrijdvraag selecteren als winnaars.
De 50 meest originele antwoorden winnen een duoticket voor het Autosalon 2020 ;
Een deelnemer mag slechts 1 keer deelnemen.
Vanaf twee deelnames worden alle deelnames nietig verklaard.

3.2. Het is mogelijk dat consulenten van DVV de wedstrijdpost op hun eigen Facebook delen.  

3.3. Zo spoedig mogelijk na de Wedstrijdperiode worden de winnaars door de jury uit de deelnemers gekozen.

3.4. De winnaars zullen worden gecontacteerd met de vraag zijn of haar e-mailadres te bezorgen binnen de 2 werkdagen. Bij gebreke hieraan mag DVV de prijs toekennen aan een andere deelnemer.

3.7. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 4: Persoonsgegevens

4.1. De gegevens die de deelnemer bezorgt aan DVV worden in een bestand opgenomen van DVV. Door zijn/haar deelname gaat de deelnemer akkoord met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door DVV. Alle persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

4.2. De deelnemer die zich hiertegen verzet, of zijn of haar gegevens wenst aan te passen, kan een email sturen naar: digital@belins.be. DVV zal geen persoonsgegevens van de deelnemer aan derden verstrekken zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming hiertoe van de betreffende deelnemer.

4.3. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, de doeleinden van de verwerking en het uitoefenen van uw rechten vindt u terug in het Privacycharter van DVV: https://www.dvv.be/wettelijke-informatie/wettelijke-informatie/privacycharter.html

4.4. De deelnemer garandeert dat de door hem of haar verstrekte gegevens correct en volledig zijn.

4.5. De deelnemer is verantwoordelijk voor het wijzigen van zijn of haar persoonsgegevens indien dit nodig is om de nauwkeurigheid en juistheid van deze gegevens te behouden en aan de DVV Wedstrijd te kunnen deelnemen.

4.6. Onjuiste of onvolledige verstrekking van persoonsgegevens worden niet in behandeling genomen en zijn uitgesloten van deelname aan de DVV Wedstrijd.

Artikel 5: Disclaimer – aansprakelijkheid – garanties

5.1. Deelname aan de DVV Wedstrijd geschiedt op eigen risico van de deelnemer.

5.2. DVV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de DVV Wedstrijd, de toekenning van de prijs, de ontvangst van de prijs of de gebruikmaking daarvan, behoudens in geval van opzet of grove schuld van DVV.

5.3. DVV behoudt zich het recht voor om op haar Facebookpagina elke foto of reactie te verwijderen die racistisch, discriminerend of op een andere manier kwetsend is voor een volk, etnische groepering, religie of persoon.

5.4. DVV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verliezen, vertragingen of technische defecten veroorzaakt door DVV of aan de DVV Wedstrijd meewerkende partijen, in welke vorm dan ook. Wijzigingen, typ- en/of drukfouten zijn voorbehouden.

Artikel 6: Overige bepalingen

Article 1 : Organisation

6.1. In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de DVV Wedstrijd, of indien u gedurende de Wedstrijdperiode vaker dan toegelaten aan de DVV Wedstrijd deelneemt, zoals hierboven bepaald, behoudt DVV zich het recht voor om u, zonder nadere opgave van redenen, van deelname aan de DVV Wedstrijd uit te sluiten.

6.2. Vragen en klachten met betrekking tot de DVV Wedstrijd kunnen worden verzonden naar digital@belins.be.

6.3. Op de DVV Wedstrijd en dit wedstrijdreglement is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen in verband met dit wedstrijdreglement of de DVV Wedstrijd.

 

Datum opmaak wedstrijdreglement: 17-12-2019

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Ga naar een DVV-consulent in een van onze 316 kantoren.

Kies een consulent