• My DVV

DVV Verzekeringen Wedstrijd ‘De wereld op z’n kop'

Wedstrijdreglement

Artikel 1: Organisatie

1.1. De wedstrijd “De wereld op z’n kop ” (hierna ‘de wedstrijd’ genoemd) is een wedstrijd georganiseerd door DVV Verzekeringen, merk- en handelsnaam van Belins NV,  (hierna ‘de organisator’ genoemd) met hoofdkantoor te Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel. 

1.2. De deelname aan de quizwedstrijd is zonder aankoopverplichting.

1.3. Deelname aan de wedstrijd impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de bepalingen van dit reglement, met inbegrip van eventuele wijzigingen die later nodig kunnen zijn, in overeenstemming met artikel 9.3.

Artikel 2: Deelnamevoorwaarden

2.1. Iedere natuurlijke, meerderjarige persoon waarvan de woonplaats in België is, mag aan deze wedstrijd deelnemen.

2.2. De personeelsleden van de organisator en de ontwerp- en reclamebureaus die aan de organisatie van deze wedstrijd hebben meegewerkt, evenals hun familieleden, mogen niet aan de wedstrijd deelnemen. 

2.3. Alle personen die direct of indirect samenwerken door middel van een juridische vereniging, of anderszins om hun kansen op succes te vergroten, zijn eveneens uitgesloten van deelname aan de wedstrijd. 

2.4. De organisator behoudt zich het recht voor om een audit uit te voeren voor de toepassing van dit artikel.

2.5. De organisator behoudt zich het recht voor om iedereen die heeft geprobeerd vals te spelen, heeft geprobeerd het goede verloop van de wedstrijd te verstoren of die dit reglement niet heeft nageleefd, uit te sluiten. In dit geval kan de winnaar geen aanspraak maken op een prijs.

Artikel 3: Wedstrijdperiode

3.1. De wedstrijd loopt van 21/12/2019 om 16:00 tot en met  05/01/2020 om 23:59. Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel in deze periode.

Artikel 4: Deelnamewijze

4.1. Deelname aan de wedstrijd zal uitsluitend online gebeuren via een e-mail die de deelnemers ontvangen om hun digitale foto te downloaden en hun interesse tonen om deel te nemen aan de wedstrijd. Deelname via enige andere manier van communicatie zal niet in rekening worden genomen bij het bepalen van de winnaars.

4.2. Om effectief deel te nemen aan de wedstrijd, moeten de deelnemers

  • 4 wedstrijdvragen beantwoorden; en
  • 1 schiftingsvraag beantwoorden.

4.3. Er mag niet worden deelgenomen met behulp van andere programma’s dan via de-mail die de deelnemers ontvangen. De wedstrijd aanpassen is niet toegelaten en heeft uitsluiting van de betrokken deelnemers tot gevolg.

Artikel 5: Bepaling van de winnaars

5.1. De wedstrijd zal in totaal 5 winnaars hebben tussen 21/12/2019 en 05/01/2020.

5.2. De winnaar wordt gekozen op basis van het correct beantwoorden van de wedstrijdvragen en de schiftingsvraag. Indien er geen correct antwoord op de schiftingsvraag wordt gegeven, wint diegene die het antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benadert. Indien er een ex-aequo wordt vastgesteld, dan wint de deelnemer die als eerste het correcte antwoord op de schiftingsvraag of de beste benadering invulde. De prijs is voor elke deelnemer dezelfde.                                                                                                                                                    

5.3. De beslissing van de organisator bij het bepalen van de winnaars is definitief en is niet vatbaar voor beroep.

5.4. Er kan tijdens de volledige looptijd van de wedstrijd per gezin (zelfde familienaam en/of zelfde adres en/of zelfde e-mailadres) slechts één prijs worden gewonnen. 

Artikel 6: Prijs

6.1. De te winnen prijzen voor deze wedstrijd zijn: 
5 x Plopsa-FunCard geschenkdoosje met een total waarde van € 1499.
1 Plopspa-Funcard geschenkdoosje bevat 4 vouchers en heeft een totale waarde van € 299,80.

6.2 De Plopsa-Funcard voucher moet aan de kassa van Plopsaland De Panne geactiveerd worden bij het eerste bezoek en is vanaf activatie 1 jaar geldig. De winnaar heeft 1 jaar lang onbeperkte toegang tot Plopsaland De Panne, Plopsa Indoor Hasselt, Plopsa Coo (BE), Plopsa Indoor Coevorden (NL), Holiday Park (DE) en Majaland Kownaty (PL). 
(bron: https://www.plopsafuncard.be/nl/voordelen/plopsa-funcard-geschenkdoosje

6.3. De prijs is persoonlijk, niet overdraagbaar en kan in geen geval worden ingeruild, zelfs niet tegen een waarde in geld of tegen andere goederen of diensten in het algemeen.

6.4. De organisator behoudt zich het recht voor om de prijs te vervangen door een andere prijs van gelijke waarde en met vergelijkbare kenmerken als de omstandigheden dat vereisen. 

6.5. De organisatie en de opvolging valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de organisator, onverminderd artikel 8.

6.6. Zonder afbreuk te doen aan elke mogelijke juridische betwisting blijft de organisator vrij van elke verplichting om een prijs uit te reiken aan een winnaar indien deze laatste zijn gegevens niet correct heeft doorgegeven op het moment van inschrijving, of wanneer deze er manifest en met gebruikmaking van om het even welk middel in is geslaagd het resultaat van de wedstrijd te vervalsen of zich niet conform aan de bepalingen van onderhavig reglement heeft gedragen. In al deze gevallen blijft de voorziene prijs eigendom van de organisator, die vrij is om hem dan al dan niet toe te kennen aan een andere persoon van zijn keuze.

Artikel 7: Prijsuitreiking

7.1. De winnaars worden binnen de 7 werkdagen na de wedstrijdperiode verwittigd via e-mail op het door hen opgegeven e-mailadres.  

7.2 De prijzen zullen door onze partner Wave Agency op 13/01/2020 naar de winnaars worden opgestuurd naar het door hen opgegeven adres.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1. De organisator wijst elke aansprakelijkheid van de hand en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade mocht de wedstrijd door overmacht en/of een gebeurtenis buiten hun wil om worden geannuleerd, gewijzigd, onderbroken of uitgesteld. 

8.2. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de uitsluiting van deelnemers en / of in geval van ontneming van de winnaars hun prijs omwille van een schending van de voorwaarden vervat in dit wedstrijdreglement.

8.3. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die wordt geleden door een verbinding met de tablet. Deelnemen aan de wedstrijd doen de deelnemers volledig op eigen verantwoordelijkheid. 

8.4. De organisator is niet aansprakelijk in geval van onbeschikbaarheid van de tablet, evenmin voor het slecht functioneren van het internetnetwerk, onderbrekingen, vertragingen van overdracht van gegevens, computerstoringen of een ander probleem met betrekking tot communicatienetwerken, servers en ISP's.

8.5. Indien een prijs verstuurd wordt, kan de organisator niet verantwoordelijk worden gehouden voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten of een vertraging in de ontvangst. In geval de prijs aangetekend wordt opgestuurd, kan de organisator niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of vertraging wanneer de prijs niet of niet tijdig wordt afgehaald door de winnaar. Om de goede ontvangst van de prijzen te garanderen, dient elke deelnemer zijn juiste adres in te geven bij deelname aan de wedstrijd.  

De organisator is niet aansprakelijk voor ontevredenheid van de deelnemer over de prijs tijdens of na de ontvangst van de prijs.

Artikel 9: Aanvaarding van het reglement

9.1. Dit wedstrijdreglement kan worden geraadpleegd op de tablet of worden verkregen op eenvoudig verzoek, gericht aan: 

DVV klantendienst
Karel Rogierplein 11
1210 Brussel

Dit verzoek moet samen met een voorgeadresseerde en voldoende gefrankeerde enveloppe (met vermelding van de juiste naam en adresgegevens van de deelnemer) opgestuurd worden. 

9.2. Iedere vorm van correspondentie of communicatie over deze wedstrijd (per brief, fax of telefoon), tenzij het versturen van dit reglement en de uitwisselingen met de winnaars, is uitgesloten. 

9.3. De organisator mag het reglement te allen tijde wijzigen en hoeft dit dan gewoonweg op de wedstrijdpagina te vermelden. Op deelnemers die al aan de wedstrijd hadden deelgenomen vóór de eventuele wijziging van de voorwaarden van het wedstrijdreglement, blijven de ‘oude’ voorwaarden van toepassing en gelden de gewijzigde voorwaarden niet. 

9.4. Met betwistingen die betrekking hebben op dit reglement zal geen rekening worden gehouden. 

9.5. De organisator behoudt zich het recht voor om een deelnemer te diskwalificeren en hem de gewonnen prijs te ontnemen indien de deelnemer de regels niet respecteert, het goede verloop van de wedstrijd verstoort of zich niet aan het reglement houdt.

9.6. Op dit reglement is het Belgisch recht van toepassing.

9.7. Voor geschillen die verband houden met de toepassing van dit reglement zijn alleen de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Artikel 10: intellectuele eigendomsrechten:

Alle intellectuele eigendomsrechten van en in verband met de organisator, de wedstrijd die hij aanbiedt en alle materialen die ermee in verband staan, zoals, maar niet beperkt tot teksten, beelden, databases, software, logo’s, gedeponeerde en niet-gedeponeerde handelsmerken, zijn en blijven de uitsluitende en exclusieve eigendom van de organisator (of van derden die licentiegever ten opzichte van de organisator zijn) en niets in dit wedstrijdreglement kan betekenen dat een deelnemer enige rechten op deze materialen zou verwerven, behalve deze die strikt noodzakelijk zijn om het aangeboden spel te spelen en/of deel te nemen aan de wedstrijd.

De deelnemer garandeert dat hij de eigenaar of rechtenhouder is van alle content die hij indient in het kader van deze wedstrijd en hij vrijwaart, vergoedt en verdedigt de organisator voor alle kosten, schade en aansprakelijkheden die hij zou kunnen oplopen indien hij deze waarborg ten onrechte zou verlenen.

De deelnemer kent de organisator exclusieve rechten toe om alle content die in het kader van deze wedstrijd wordt ingediend, te exploiteren, wereldwijd en voor de volledige duur van de intellectuele eigendomsrechten op die bepaalde indiening van content, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het recht om de ingediende content vast te leggen, met welke techniek dan ook, het recht om de ingediende content te reproduceren en te dupliceren in een onbeperkt aantal exemplaren en met welke techniek dan ook en het recht om de ingediende content geheel of gedeeltelijk mede te delen en te distribueren aan het publiek (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, op de website van de organisator of openbare of privé sociale media-accounts, in gedrukte advertenties en via alle andere media). De deelnemer stemt er uitdrukkelijk mee in dat de ingediende content wordt gebruikt voor commerciële doeleinden, reclame, interne en communicatiedoeleinden en om geld in te zamelen, zowel tijdens als na de wedstrijd. 

De deelnemer verleent de organisator ook alle rechten om rechtsvorderingen in te stellen die voortvloeien uit of vermeerderen in verband met de intellectuele eigendomsrechten op die ingediende content, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het recht om gerechtelijke stappen te zetten, schadeloosstelling te verkrijgen en elke andere genoegdoening te verkrijgen met betrekking tot inbreuken op dergelijke intellectuele eigendomsrechten.

In het kader van dit wedstrijdreglement betekent het begrip “intellectuele eigendomsrechten” alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, copyright en naburige rechten in elk rechtsgebied, op de ingediende content van de deelnemer.

Artikel 11: Sociale netwerken

Deze wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door of in verband gebracht met Facebook/Twitter. Door zijn deelname aan de wedstrijd stemt elke deelnemer ermee in om Facebook/Twitter en al hun respectieve kaderleden, directeurs, personeelsleden, vertegenwoordigers en agenten te ontslaan van elke aansprakelijkheid, schade, verlies of verwonding die volledig of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de deelname van de deelnemer aan de wedstrijd en de aanvaarding, het gebruik of het misbruik van elke prijs die hij eventueel wint.

Artikel 12: Bescherming van de persoonsgegevens

Deze wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door of in verband gebracht met Facebook/Twitter. Door zijn deelname aan de wedstrijd stemt elke deelnemer ermee in om Facebook/Twitter en al hun respectieve kaderleden, directeurs, personeelsleden, vertegenwoordigers en agenten te ontslaan van elke aansprakelijkheid, schade, verlies of verwonding die volledig of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de deelname van de deelnemer aan de wedstrijd en de aanvaarding, het gebruik of het misbruik van elke prijs die hij eventueel wint.

12.1. De gegevens die de deelnemer bezorgt aan DVV worden in een bestand opgenomen van DVV. Door zijn/haar deelname aan de wedstrijd en enkel door bevestiging hiervan door de deelnemer,  gaat de deelnemer akkoord met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door DVV voor een check-up gesprek of commerciële doeleinden. Alle persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

12.2. De deelnemer die zich hiertegen verzet, of zijn of haar gegevens wenst aan te passen, kan een email sturen naar: digital@belins.be. DVV zal geen persoonsgegevens van de deelnemer aan derden verstrekken zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming hiertoe van de betreffende deelnemer.

12.3. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, de doeleinden van de verwerking en het uitoefenen van uw rechten vindt u terug in het Privacycharter van DVV: https://www.dvv.be/wettelijke-informatie/wettelijke-informatie/privacycharter.html 

12.4. De deelnemer garandeert dat de door hem of haar verstrekte gegevens correct en volledig zijn.

12.5. De deelnemer is verantwoordelijk voor het wijzigen van zijn of haar persoonsgegevens indien dit nodig is om de nauwkeurigheid en juistheid van deze gegevens te behouden en aan de wedstrijd te kunnen deelnemen.

12.6. Onjuiste of onvolledige verstrekking van persoonsgegevens worden niet in behandeling genomen en zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV Verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Ga naar een DVV-consulent in een van onze 316 kantoren.

Kies een consulent