IPT: Individuele Pensioentoezegging

Dankzij DVV Life Business Control beleg je een deel van je geld in een veilige tak 21-levensverzekering, maar ook een deel in een levensverzekering gekoppeld aan gerenommeerde tak 23-beleggingsfondsen. Dit zijn de 6 beschikbare fondsen, ook wel “interne beleggingsfondsen” genoemd:

  Beleggingspolitiek Beheerder Risicoklassen* (schaal 1 tot 7)
BI BlackRock Global Funds European A2 Het intern beleggingsfonds belegt in het fonds BlackRock Global Funds European Fund A2 (ISIN: LU0011846440) dat streeft naar een maximaal rendement via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van dit fonds. Het belegt ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten) van bedrijven die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in Europa. Europa omvat alle Europese landen inclusief het Verenigd Koninkrijk, Oost-Europa en de landen van de voormalige Sovjet-Unie. BlackRock (Luxembourg) S.A. 6
BI BlackRock GF Global Allocation A2 EUR Het intern beleggingsfonds belegt in het fonds BlackRock Global Funds – Global Allocation Fund A2 EUR (ISIN: LU0171283459). Dit fonds streeft naar een maximaal rendement in USD via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit activa van dit fonds. Het fonds belegt in normale marktomstandigheden wereldwijd ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten (bijv.aandelen) en vastrentende effecten. Vastrentende effecten omvatten obligaties en geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldeffecten met een korte looptijd). Het kan ook deposito’s en cash aanhouden. BlackRock (Luxembourg) S.A. 5
BI Robeco High Yield Bonds DH EUR Het intern beleggingsfonds belegt in het fonds Robeco High Yield Bonds DH EUR (ISIN: LU0085136942). Dit fonds belegt wereldwijd in high-yieldobligaties van bedrijven met een kredietbeoordeling lager dan BBB, wat lager is dan ‘normale’ uitgevers van bedrijfsobligaties. Obligaties worden geselecteerd op basis van een brede marktvisie en een grondige bedrijfsanalyse. Alle valutarisico’s zijn afgedekt naar de euro. Derivaten worden om verschillende redenen gebruikt : voor het afdekken van een bepaalde positie, voor arbitrage, of als leverage voor extra exposure naar de kredietmarkt. Robeco Luxembourg S.A. 4
BI Carmignac Patrimoine A EUR acc Het intern beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A Acc EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie “gediversifieerd” en heeft als belangrijkste rendementsbronnen enerzijds aandelen: het fonds is voor maximaal 50% van de nettoactiva blootgesteld aan internationale aandelen (alle kapitalisaties, zonder geografische of sectorbeperkingen, met inbegrip van opkomende landen tot maximaal 25% van de nettoactiva). Anderzijds renteproducten: de nettoactiva van het fonds worden voor 50% tot 100% in staats- en bedrijfsobligaties, met vaste en/of variabele rente, en in geldmaktinstrumenten belegd. De gemiddelde rating van de obligaties die door het fonds worden aangeboden, is minstens ‘Investment Grade’. Renteproducten van opkomende landen zullen niet meer dan 25% van de nettoactiva uitmaken. Het fonds kan andere valuta’s gebruiken dan de waarderingsvaluta van het fonds, zowel om posities in te nemen als ter afdekking. Carmignac Gestion 4
BI Ethna Aktiv T Het intern beleggingsfonds belegt in het fonds Ethna Aktiv T (ISIN: LU0431139764) – voorheen Ethna E - met als hoofddoelstelling het realiseren van een passende waardestijging in euro, rekening houdend met de criteria van waardestabiliteit, behoud van het kapitaal en liquiditeit van het vermogen van het fonds. Het fonds belegt zijn vermogen in verschillende soorten effecten, o.a. in aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten, certificaten en vastetermijndeposito's. De waarde van beleggingen in aandelen, aandelenfondsen en soortgelijke effecten mag in totaal niet meer bedragen dan 49 % van het nettovermogen van dit fonds. De belegging in andere fondsen mag 10% van het vermogen van het fonds niet overschrijden. Hoofdzakelijk worden vermogenswaarden verworven van emittenten met zetel in een lidstaat van de OESO. Met het oog op de afdekking of de toename van het vermogen kunnen afgeleide producten (“derivaten”) worden gebruikt. Ethenea Independent Investors S.A. 4
BI Money Market Euro Het intern beleggingsfonds belegt in het fonds Candriam Money Market Euro (ISIN: LU0093583077). Dit fonds belegt uitsluitend in geldmarktinstrumenten, schatkistcertificaten, cash, financiële instrumenten en obligaties met een resterende looptijd van ten hoogste 12 maanden of met een minstens op jaarbasis herzienbare rentevoet met een rating van minimum A2/P2 (Standard & Poor’s) of gelijkwaardig (zijnde emittenten die van goede kwaliteit worden geacht).De uitgiften zijn genoteerd in EUR of in valuta’s van OESO-landen. Het fonds kan derivaten gebruiken om de portefeuille efficiënt te beheren. Candriam Luxembourg 1

*De risicoklasse is berekend volgens de SRRI-methode van toepassing op 30/06/2015, waarbij 1 het kleinste en 7 het grootste risico vertegenwoordigt.

Bron: Belfius Insurance en respectievelijke fondsbeheerders

De netto-investariswaarden van de respectievelijke fondsen hierboven vermeld zijn inclusief de beheersvergoedingen voor het beheer van de fondsen. Bij aan- of verkoop van eenheden dient er rekening gehouden te worden met instapkosten, verzekeringstaks en soms uitstapkosten (afhankelijk van het moment wanneer je je geld opneemt/afkoopt) eigen aan het verzekeringsproduct.

> Download de financiële informatiefiche van Life Business Control.
> Download de algemene voorwaarden van Life Business Control. 
> Download het beheersreglement van DVV Life Business Control.

Deel dit