VAPZ: het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen

Dankzij het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen kunt u extra pensioen opbouwen. Belangrijk als u weet dat uw wettelijk pensioen als zelfstandige vrij laag is. Met het VAPZ legt u een bijkomende spaarpot aan en geniet u van de belastingvoordelen die de overheid voorziet.

Waarborgen van het VAPZ

Waarborg bij leven als u met pensioen gaat

Eindelijk met pensioen... U ontvangt de som van de tegen de gewaarborgde rentevoet gekapitaliseerde premies voor elke storting.

Waarborg bij overlijden

Mocht u vóór het einde van het contract overlijden, zijn er 2 mogelijkheden:

  • Ofwel hebt u een optionele overlijdensdekking afgesloten: uw begunstigde zal een kapitaal ontvangen dat minstens gelijk is aan het door u bepaalde kapitaal.
  • Ofwel hebt u geen optionele overlijdensdekking afgesloten: uw begunstigde zal een kapitaal ontvangen dat minstens gelijk is aan de reserve die is opgebouwd op het moment van overlijden. Concreet: de tot die datum gekapitaliseerde stortingen.

Waarborg bij arbeidsongeschiktheid van het Sociaal VAPZ

Als u kiest voor een Sociaal VAPZ geniet u van de waarborgen van het VAPZ, maar ook van een solidariteitsregime ontwikkeld door DVV. Concreet betekent dat dat u bij volledige arbeidsongeschiktheid (meer dan 67%) van meer dan 180 dagen kunt terugvallen op:

  • overname van de financiering van het contract: DVV zorgt voor de verdere betaling van de stortingen op basis van het gemiddelde van de gestorte premies voor de waarborgen leven en overlijden in de loop van de laatste 3 jaar.
  • vervangingsinkomen: u ontvangt van DVV een jaarlijkse rente die overeenstemt met het gemiddelde van de gestorte premies voor de waarborgen leven en overlijden in de loop van de laatste 3 jaar.

Voorbeeld

Mevrouw B. ontvangt een uitkering bij pensioenleeftijd
Mevrouw B. is 31 jaar en is pas gestart als zelfstandige (referentie-inkomen: 30.000 euro). Ze is ervan overtuigd dat het voor een zelfstandige essentieel is een aanvullend pensioen op te bouwen, maar haar inkomsten zijn niet hoog. Ze sluit een klassiek VAPZ af en stort een jaarlijkse bijdrage van 1.058,62 euro, of ongeveer 265 euro per kwartaal. Zo spaart ze 476,38 euro per jaar aan inkomstenbelasting uit, plus 232,90 euro aan socialezekerheidsbijdragen. Uiteindelijk zijn haar reële kosten niet hoger dan 349,34 euro. Ze neemt dus slechts 33% van de gestorte som ten laste. Op haar 65 jaar zal mevrouw B. een bruto-eindkapitaal van 45.024,23 euro hebben opgebouwd.

De bedragen werden berekend aan een rentevoet van 1,50% (inclusief aftrek van 2% instapkosten). 
De projecties die voortvloeien uit een verhoging of uit enige andere wijziging van het contract of van de technische grondslagen, zijn louter richtinggevend. Deze bedragen kunnen schommelen in de tijd en hangen af van de economische conjunctuur.

> Download de infofiche van het VAPZ

Deel dit