• Blog
  • Contact
  • Wie zijn wij ?
  • Klachten
  • Jobs
  • MyDVV

Aansprakelijkheid

Bescherm je bedrijfsleiders tegen de financiële gevolgen nadat ze een fout hebben begaan

Verzekering D&O (directors & officers), de verzekering aansprakelijkheid bestuurders en bedrijfsleiders

Uitgebreid juridisch advies: een duidelijk en snel antwoord op je vragen

Wereldwijde dekking

Met uitzondering van vorderingen die werden ingesteld bij rechtbanken in de VS of krachtens het VS-recht

Dekking vóór het begin van het contract en tot 60 maanden na het einde van het contract

Voor elk schadegeval dat wordt aangegeven tijdens de contractuele periode, met uitzondering van fouten die bekend waren vóór de onderschrijving of als er daarna een nieuw contract werd onderschreven.

Alvorens je verzekering te onderschrijven, raden we je aan het informatiedocument over de verzekering D&O door te nemen.

Waartoe dient deze verzekering D&O?

Als bestuurder (of als persoon die een bevoegdheidsdelegatie heeft gekregen van de leden van de raad van bestuur), kan je individueel aansprakelijk worden gesteld voor een fout die werd begaan tijdens de uitoefening van je mandaat, wat grote financiële gevolgen kan hebben.

Een Verzekering D&O die werd afgesloten door de vennootschap of de vzw, dekt je tegen financiële gevolgen. Zo is je privévermogen altijd optimaal beschermd. 

Wat dekt de Verzekering D&O (directors & officers)?

De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Bestuurders vergoedt: 

de kosten van het verweer voor de burgerlijke rechter en de strafrechter die worden gemaakt om de bestuurders te verdedigen;

de schadevergoeding, zowel in geval van veroordeling tot straf door een rechtbank als in geval van minnelijke schikking;

de terugbetaling van de schadevergoeding die de onderneming heeft betaald of voorgeschoten voor de bestuurders.

Het verzekerd bedrag per schadegeval en per verzekeringsjaar wordt bepaald op basis van de balans van de vennootschap (zie bijzondere voorwaarden).

Wat is er onder andere niet gedekt door deze verzekering?

Een opzettelijke fout.

De lichamelijke schade en de materiële schade van de verzekerde en van de vennootschap. Daarvoor moet je een verzekering BA Onderneming onderschrijven. 

De lonen en opzeggingsvergoedingen inzake tewerkstelling.

De boetes en sancties, behalve als ze wettelijk verzekerbaar zijn.

Elke verzekering houdt limieten en uitsluitingen in, zowel voor de basiswaarborgen als voor de bijkomende waarborgen. Je kan de volledige lijst daarvan terugvinden in het Informatiedocument over de Verzekering D&O (IPID) en in de Algemene voorwaarden van de Verzekering D&O.

Wie is er gedekt door deze aansprakelijkheid bestuurders?

  • De bestuurders van rechtswege: de leden van de raad van bestuur en hun voorzitter, de algemeen directeurs, het directiecomité, de zaakvoerders, de in der minne aangestelde vereffenaars van dochtervennootschappen, de zaakvoerders van dochtervennootschappen.
  • De feitelijke bestuurders: een bankier, boekhouder enz.
  • De echtgeno(o)t(e) en de erfgenamen van een bestuurder.
  • De bestuurders van dochterondernemingen waarin een belang van meer dan 50% wordt aangehouden.
  • De bestuurders met een extern mandaat: automatische dekking van de mandaten die op verzoek van de verzekerde vennootschap vervuld worden door externe ondernemingen

De Verzekering D&O (directors & officers) wordt afgesloten voor één jaar en stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van telkens een jaar. De bijzondere en de algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Deze verzekeringsovereenkomst valt onder het Belgisch recht. Voor een individuele offerte en een premieberekening kan je contact opnemen met een DVV-consulent. Voor meer info ga je best langs bij een DVV-consulent of verwijzen we je naar:

Je moet kennis nemen van deze documenten alvorens het contract te onderschrijven.

Heb je een klacht? Jouw DVV-consulent, de Klachtendienst en Ombudsman van de Verzekeringen zijn er om je te helpen. Hoe een klacht indienen?

Gewoon goeie service

Bij DVV is verzekeren in de eerste plaats een service. Dagelijks maken meer dan 1.000 DVV-consulenten tijd voor je vrij. Wanneer je dat echt nodig hebt, bijvoorbeeld in geval van schade. Je consulent volgt je dossier dus persoonlijk van A tot Z. En dat is geruststellend!

De Verzekering D&O (directors & officers) is een verzekeringsproduct van DVV, een merknaam en een handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11 in 1210 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - verzekeringsonderneming erkend onder het nummer 0037.

DVV-nieuwsbrief

Je e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in je buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op je in meer dan 290 kantoren.

Kies een consulent