• Blog
 • Contact
 • Wie zijn wij?
 • Klachten
 • Jobs
 • MyDVV

Wettelijke informatie

Wettelijke informatie

Bedrijfsgegevens

DVV verzekeringen is een merk- en handelsnaam van Belins NV - Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder het nummer 0037 - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064 - Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel.

Je kan contact opnemen met DVV verzekeringen:

 • via post t.a.v. DVV verzekeringen, Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
 • via gegevens op de contactpagina
 • of telefonisch op het telefoonnummer 02 286°61°11

De verantwoordelijke uitgever van deze site is Frédéric Van der Schueren (Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel). 

DVV verzekeringen is een verzekeringsonderneming onderworpen aan de controle en het toezicht van:

 • Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA): www.fsma.be
 • Nationale Bank van België (NBB): www.nbb.be

DVV verzekeringen is in die hoedanigheid ingeschreven in het register van verzekeringsondernemingen bijgehouden door de NBB onder nr. 0037.

Diensten aangeboden op deze website

Deze website bevat zowel informatieve gegevens als een aantal interactieve toepassingen. 

Als interactieve toepassingen van deze website worden beschouwd, die toepassingen aangeboden op of via de website van DVV verzekeringen, waarop de bezoeker van deze website bepaalde gegevens kan invullen, en waarbij de bezoeker via de betreffende toepassing, na geautomatiseerde verwerking van deze door de bezoeker ingebrachte gegevens, al dan niet bepaalde resultaten zal meegedeeld krijgen. De resultaten die de bezoeker achteraf zouden kunnen worden meegedeeld, worden geautomatiseerd gegenereerd op grond van de door de bezoeker ingevulde gegevens. DVV verzekeringen bevindt zich dan ook niet in de mogelijkheid om gegevens op enigerlei wijze te verifiëren. 

De publicaties, informatie en interactieve toepassingen op deze website dienen enkel als informatie, ongeacht of deze gegevens van DVV verzekeringen zelf of van door haar geselecteerde derden afkomstig zijn. DVV verzekeringen heeft de uiterste zorg besteed aan de inhoud van de verspreide informatie, gegevens en de resultaten van enige geautomatiseerde verwerking, en werkt deze site op geregelde tijdstippen bij. Wanneer de weergegeven gegevens, of applicaties niet afkomstig zijn van DVV verzekeringen zelf, doet zij hiervoor een beroep op derden die naar haar oordeel voldoende betrouwbaar zijn. Niettemin geeft DVV verzekeringen geen enkele expliciete of impliciete garantie wat de volledigheid, exactheid en actualiteit van deze gegevens, toepassingen en aan de bezoeker meegedeelde resultaten van enige geautomatiseerde verwerking betreft.

Tot bepaalde diensten aangeboden op deze site krijgt men slechts toegang indien men voorafgaandelijk een persoonlijk wachtwoord ingeeft. Dit is uitsluitend voorbehouden voor de verzekeringstussenpersonen waarmee DVV verzekeringen een overeenkomst heeft afgesloten.

Reclame

De huidige website bestaat uit reclame uitgaande van DVV verzekeringen, voor diensten en producten van DVV verzekeringen. Links en andere al dan niet soortgelijke verwijzingen naar derden kunnen niet beschouwd worden als reclame voor deze derden.

Doelgroep en doelstellingen van deze website

Deze website, haar inhoud, de resultaten van geautomatiseerde verwerking, gegevens en informatie die via deze website aan je ter beschikking worden gesteld, zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door natuurlijke personen en rechtspersonen die hun gewone verblijfplaats, respectievelijk maatschappelijke zetel, in België hebben, of al een cliëntenrelatie met DVV verzekeringen hebben. 

De informatie, gegevens of resultaten van geautomatiseerde verwerking kunnen in geen geval een persoonlijk oordeel van de bezoeker vervangen. Zij kunnen geenszins beschouwd worden als een advies zonder meer met betrekking tot de aan- of verkoop van ongeacht welke verzekeringsdiensten- of producten of van ongeacht welk financieel instrument dan ook. 

De informatie, gegevens of resultaten van geautomatiseerde verwerking kunnen evenmin aanzien worden als een juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of ander advies en worden bij voorkeur alleen aangewend in combinatie met aangepast en professioneel advies. Noch de informatie, noch de resultaten die aan de klant worden meegedeeld hebben enigszins de bedoeling de klant zonder meer aan te zetten tot het stellen van een bepaalde handeling, of om bepaalde handelingen aan of af te raden. Ook de links naar sites die niet onder controle staan van DVV verzekeringen of haar aangestelden, zijn slechts bedoeld als een service naar de cliënt toe, en impliceren geenszins een advies, een vorm van reclame of een waardeoordeel.

Cookies

Wanneer je deze site raadpleegt, zal DVV verzekeringen in bepaalde omstandigheden op een geautomatiseerde wijze cookies verzenden naar je toestel. Het gaat hier om totaal onschuldige toepassingen die bestemd zijn om je gebruik van de site te vergemakkelijken. Zo registreren we onder andere via cookies de taalkeuze die je maakt bij je eerste bezoek van de site, zodat je bij je volgend bezoek aan de site automatisch in de door jou gekozen taal bediend wordt. Als je niet wenst dat deze cookies gebruikt worden, kan je je browser zo instellen dat die geblokkeerd worden. DVV verzekeringen kan in dat geval de correcte werking van de sites onder haar controle echter niet garanderen. Als je dat wenst kan je de cookies ook na elke raadpleging van de website laten verwijderen.

Virussen

DVV verzekeringen controleert op regelmatige basis (i) alle gegevens die door haar op deze site geplaatst worden, en (ii) alle items op deze site die door de cliënt naar zijn computersysteem gedownload kunnen worden, op de aanwezigheid van de op dat ogenblik bekende virussen. 

Ondanks de hoge mate van voorzichtigheid die DVV verzekeringen aan de dag legt, kan DVV verzekeringen niet garanderen dat alle informatie op deze site ten allen tijde compleet virusvrij is.

Gelet op de risico’s verbonden met het gebruik van het internet raadt DVV verzekeringen de bezoeker dan ook nadrukkelijk aan om alle gedownloade informatie, zelfs deze die afkomstig is van een door de klant betrouwbaar geachte leverancier, zelf nogmaals te scannen op de aanwezigheid van virussen.

Aansprakelijkheid

DVV verzekeringen kan, behalve in geval van haar eigen opzet of zware fout of die van haar aangestelden, niet aansprakelijk gesteld worden voor:

 • enige technische moeilijkheden die de bezoeker van deze website zou kunnen hebben, wat er ook de oorzaak van is, zoals onder meer doch niet uitsluitend bugs, virussen, onvoldoende capaciteit, de eigen hardware van de bezoeker, software, browser, ongeacht hun aard, en de erop geïnstalleerde niet van DVV verzekeringen afkomstige software die hun toegang verleent tot het internet en deze website. Het aanpassen, installeren, onderhouden, de werking en het updaten van de hierboven bedoelde eigen soft- en hardware van de bezoeker, evenals zijn computersystemen en hun extensies, blijven de eigen verantwoordelijkheid van de bezoeker van deze website.
 • enige schade te wijten aan overmacht, feiten of derden waarover zij geen rechtstreekse controle heeft. Bijvoorbeeld links die van op andere, niet onder rechtstreekse controle van DVV verzekeringen en/of haar aangestelden ressorterende websites, toegang verschaffen tot de website van DVV verzekeringen, of tot een website die er ogenschijnlijk uitziet als een website van DVV verzekeringen.
 • enige schade te wijten aan het verlaten van deze website of ontstaan na het verlaten van deze website, zelfs als deze website verlaten zou worden via een op deze website geplaatste link.
 • rechtstreekse of onrechtstreekse schade, veroorzaakt door enige informatie, gegevens en resultaten van geautomatiseerde verwerking die op of via deze site aan de bezoeker meegedeeld zouden worden, en/of enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de bezoeker of derden zouden kunnen oplopen door bepaalde conclusies te trekken uit, of handelingen te stellen naar aanleiding van de op of via de site meegedeelde informatie, gegevens en resultaten van geautomatiseerde verwerking.
 • schade voortvloeiend uit fouten, ongeacht hun oorzaak, die zouden plaatsvinden tijdens de geautomatiseerde verwerking van de gegevens die door de bezoeker in de interactieve toepassingen ingebracht worden, voor zover DVV verzekeringen deze interactieve toepassingen niet zelf ontwikkeld heeft, en dit duidelijk aangeeft door de opname van een logo of ander aanduiding.
 • de onrechtmatige toegang van een derde tot, of de onrechtmatige wijziging door een derde van de computersystemen, programmatuur en programmeercode, software, van DVV verzekeringen of de bezoeker, en de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die daaruit voortvloeit.
 • de onvolledigheid, onjuistheid, of niet-actualiteit van de gegevens ingebracht door de bezoeker wanneer hij gebruik maakt van de interactieve toepassingen.
 • websites, en praktijken van websites die niet door DVV verzekeringen uitgebaat worden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, de informatie en de interactieve toepassingen die erop worden aangeboden, de programma’s, de applicaties, de merken, en de logo’s zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten van DVV verzekeringen, haar aangestelden of toeleveranciers. De bezoeker van deze website moet deze intellectuele eigendomsrechten te allen tijde respecteren en hij/zij zal zich onthouden van elke inbreuk hierop. 

Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DVV verzekeringen mag geen enkele link gelegd worden vanaf enige andere website naar de website en/of webpagina’s van DVV verzekeringen.

Dit verbod is van toepassing voor elke vorm of techniek van verbinding waarbij de naam, het adres of enig ander element toebehorend aan DVV verzekeringen, opgenomen of getoond wordt op een andere website, of waardoor internetbezoekers vanaf deze andere website doorverbonden worden naar de website van DVV verzekeringen.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Rechtskeuze en bevoegdheid

De op deze website verstrekte dienst- en productinformatie en de publicatie ervan wordt beheerst door het Belgische recht. 
Alleen de Hoven en Rechtbanken van Brussel zijn bevoegd om enig geschil met betrekking tot deze website, de informatie op deze website, de eraan gelinkte internetwebsites en internetpagina’s, alsook het gebruik ervan door de bezoeker, te beslechten. 
Geen enkele doctrine inzake de keuze van toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid kan ertoe leiden dat het in dit artikel toepasselijk verklaarde recht of de bevoegd verklaarde Hoven en Rechtbanken niet van toepassing, respectievelijk niet bevoegd zouden zijn.

Statistieken

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. 

Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kan het gebruik van cookies weigeren door in je browser de instellingen aan te passen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kan benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. 

Meer informatie vind je op het privacycentrum van Google.

Penbox

Transparantie en veiligheid zijn onze hoogste prioriteit. Daarom werkt DVV samen met Penbox, een gerespecteerde partner in gegevensverwerking.

Penbox ondersteunt ons bij het veilig en efficiënt verzamelen van persoonlijke gegevens en vormt dus geen bedreiging voor de bescherming van je gegevens. Integendeel, hun expertise helpt ons om de hoogste normen van gegevensbescherming te handhaven.

We verzekeren je dat alle gegevensverwerking door Penbox de geldende wet- en regelgeving voor gegevensbescherming en privacy volgt.

DVV-nieuwsbrief

Je e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in je buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op je in meer dan 290 kantoren.

Kies een consulent