• My DVV

Wettelijke informatie

Privacycharter DVV

Uw tevredenheid staat voor ons steeds centraal. Om u een aanbod aan producten, diensten en informatie te kunnen bieden dat echt iets voor u betekent, verwerken wij uw persoonsgegevens. Daarbij staat het respect voor uw privacy centraal. En daarom stelden we dit Privacycharter op. Want we willen u duidelijk informeren over hoe we uw privacy beschermen en hoe we rekening houden met uw voorkeuren.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Belins NV, gekend onder de merk- en handelsnaam DVV, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens (hierna “DVV”).

DVV is een Belgische verzekeringsonderneming die deel uitmaakt van de Belfius-groep. De maatschappelijke zetel van DVV bevindt zich op het volgende adres: Galileelaan 5, 1210 Brussel.

Met dit Privacycharter willen we u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor DVV verantwoordelijk is.

2. Wat houdt de verwerking van persoonsgegevens in?

Persoonsgegevens omvatten alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, online identificatiegegevens of elk ander gegeven dat verband houdt met een natuurlijke persoon.

De verwerking van persoonsgegevens omvat elke bewerking van deze gegevens, zoals het verzamelen, registreren, raadplegen, gebruiken of bewaren ervan.

DVV verwerkt persoonsgegevens van onder andere (kandidaat-)verzekeringnemers, prospecten, verzekerden, begunstigden, derden (bijvoorbeeld slachtoffers en getuigen) en (kandidaat-)kredietnemers voor verschillende doeleinden en dit op basis van verschillende rechtsgronden.

DVV ziet erop toe dat enkel de noodzakelijke gegevens worden verwerkt.

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Het kan gaan om:

 • Identificatiegegevens zoals uw naam en voornaam, geboorteplaats, geboortedatum, identiteitskaart, rijksregisternummer, voertuignummerplaat, rijbewijsnummer en  klantennummer.
 • Financiële identificatiegegevens zoals uw bankrekeningnummer.
 • Contactgegevens zoals uw adres, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Gegevens gelinkt aan uw verzekeringscontracten, schadedossiers, klachtdossiers en kredieten.
 • Gegevens die verband houden met onze tevredenheidsenquêtes.
 • Gegevens verkregen via de DVV-verzekeringsagenten en onze centrale diensten.
 • Gezondheidsgegevens:
  DVV heeft in bepaalde gevallen informatie nodig over uw gezondheid. Voor het sluiten en uitvoeren van bepaalde verzekeringscontracten (zoals levensverzekeringen en hospitalisatieverzekeringen) en voor het behandelen van een schadegeval met lichamelijk letsel is het noodzakelijk dat uw gezondheidsgegevens worden verwerkt.
 • Om uw gezondheidsgegevens te kunnen verwerken, vraagt DVV uw toestemming of baseert zij zich op één van de andere rechtsgronden (zie punt 6).
 • Uw gezondheidsgegevens kunnen enkel worden verwerkt door de raadgevend geneesheer, uw DVV-verzekeringsagent en de medewerkers van DVV voor zover zij belast zijn met één of meer taken die met het voorgaande verband houden en door eventuele derden waarvan de tussenkomst noodzakelijk is bij de uitvoering van voormelde taken.
 • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten:
  Deze gegevens worden enkel verwerkt indien dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van een wettelijk doel of in het kader van de rechtmatige belangen van DVV.
 • Publieke gegevens.
 • Gegevens verkregen via derden zoals gegevens uit het Rijksregister, het Belgisch Staatsblad, de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) bij de Nationale Bank, of gegevens aangekocht van externe bedrijven die we gebruiken voor het vervolledigen en verbeteren van onze bestanden.
 • Gegevens in verband met uw surfgedrag op de DVV-website en de DVV-apps zoals het raadplegen van gegevens, simulaties, aankopen, aanvragen, het invullen van wedstrijdformulieren.
 • Gegevens verkregen via cookies:
  Als u de DVV-website bezoekt of gebruikmaakt van de DVV-apps, kunt u kiezen om al dan niet cookies te aanvaarden. Cookies zijn essentieel voor de goede werking van de DVV-website. Ze onthouden uw voorkeuren, verzamelen statistische gegevens en laten toe de inhoud van onze website aan te passen aan uw behoeften. Meer info hierover vind je op https://www.dvv.be/content/dvv-site/nl/wettelijke-informatie/cookiebeleid.html.

4. Wanneer verzamelen we uw persoonsgegevens?

We verzamelen uw gegevens onder meer wanneer:

 • U klant wordt.
 • U contact met ons opneemt.
 • Uw gegevens worden meegedeeld door een DVV-agentschap.
 • U gebruikmaakt van één van onze producten of diensten.
 • U de DVV-website bezoekt of gebruik maakt van de DVV-apps via de cookies.
 • U gegevens meedeelt op de DVV-website of op de DVV-apps.
 • U aan een DVV-wedstrijd, -event of - enquête deelneemt.

5. Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, zoals:

 • Het sluiten, beheren en uitvoeren van verzekeringscontracten en kredieten.
 • Het beheer van de klantrelatie.
 • De voortdurende verbetering van onze diensten, kanalen en processen.
 • De administratie en het risicobeheer.
 • Het uitwerken van studies, modellen en statistieken.
 • Het voorkomen van witwaspraktijken, fraude en financiering van terrorisme.
 • Het voldoen aan alle wettelijke, reglementaire en administratieve verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn (bv. assurMiFID-verplichtingen en fiscale verplichtingen).
 • Het beantwoorden van elke gegronde vraag van de gerechtelijke of toezichthoudende overheid om toegang te krijgen tot de gegevens.
 • Het vooraf invullen van reeds gekende gegevens van bestaande klanten bij aanvragen voor bijkomende producten of diensten.
 • Direct marketing: om u gepersonaliseerde aanverwante producten en diensten aan te bieden en te vermijden dat we u producten of diensten voorstellen die voor u niet relevant zijn.
 • Zo zouden we:
  • Uw klantgegevens automatisch kunnen verwerken om algemene of specifieke klantenprofielen te bepalen, uw behoeften beter in te schatten en ons aanbod daarop af te stemmen;
  • U bij de belangrijke momenten in uw leven aangepaste producten kunnen aanbieden, bijvoorbeeld door u te  adviseren bij uw start op de arbeidsmarkt of door u de beste verzekering voor te stellen bij de aankoop van een huis;
  • U op de hoogte kunnen houden over beleggingsverzekeringen, op basis van de samenstelling van uw portefeuille;
  • U kunnen adviseren rond fiscale voordelen die gepaard gaan met onze producten, bijvoorbeeld door het aanbieden van een pensioenspaarproduct.

DVV verwerkt voor direct marketing doeleinden geen gevoelige gegevens zoals gezondheidsgegevens of gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten.

6. Op welke rechtsgrond steunt de verwerking van uw persoonsgegevens?

De regelgeving met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens heeft enkel betrekking op natuurlijke personen, niet op rechtspersonen.

DVV verwerkt uw persoonsgegevens enkel in één van de volgende gevallen:

 • Wanneer u ons hiervoor uw toestemming gaf. Deze toestemming kunt u ten allen tijde intrekken. Deze intrekking geldt uitsluitend voor de periode na de intrekking en tast dus niet de rechtmatigheid aan van de verwerking die plaatsvond tot het ogenblik van de intrekking;
 • Wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract of om op uw verzoek precontractuele maatregelen te nemen;
 • Wanneer de verwerking noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
 • Wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang. In dat geval maken wij een grondige afweging tussen ons gerechtvaardigd belang en het respecteren van uw privacy.
 • De gerechtvaardigde belangen waarop DVV zich beroept zijn bijvoorbeeld:
  • De preventie van fraude en misbruiken;
  • Het beheer van geschillen;
  • De evaluatie van de totaal klantrelatie;
  • Het aanbieden van producten of diensten die het nauwst mogelijk aansluiten bij uw behoeften en verlangens;
  • Het verbeteren van processen en applicaties;
  • De herverzekering van de verzekeringsrisico’s.

7. Aan wie kunnen we uw persoonsgegevens doorgeven?

7.1 Verwerkers binnen de Belfius-groep

De Belfius-groep omvat onder andere Belins, Belfius Bank, Crefius, Elantis, VDL-Interass, Bureau Laveaux & Martin en Qualitass.

De ondernemingen en medewerkers binnen de Belfius-groep hebben enkel toegang tot uw persoonsgegevens als dat noodzakelijk is voor operationele en servicedoeleinden binnen de uitvoering van hun taak.

7.2 Verwerkers die typisch zijn voor de verzekeringssector

Voor de uitvoering van een aantal verplichtingen tegenover haar verzekeringnemers en/of verzekerden doet DVV een beroep op gespecialiseerde dienstverleners zoals:

 • De DVV-verzekeringsagenten;
 • Het e-healthplatform (www.ehealth.fgov.be): bijvoorbeeld voor de beveiligde uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen de artsen van het slachtoffer en de raadgevend geneesheer van DVV;
 • Datassur ESV (www.datassur.be): dit is een bestand op het niveau van de verzekeringssector waarin speciale risico’s worden opgenomen;
 • Assurcard NV (www.assurcard.be): Assurcard ondersteunt de communicatie tussen de verzekeringssector en dienstverleners;
 • Privédetectives: bijvoorbeeld voor fraudeonderzoek;
 • Schaderegelingsbureaus;
 • Herverzekeringsondernemingen en -makelaars: om de door DVV in verzekering genomen risico’s te herverzekeren en aldus het eigen risico van DVV te beperken;
 • Experten;
 • De overheid: om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

7.3 Andere verwerkers

Bijvoorbeeld:

 • IT-dienstverleners;
 • Marketing- en communicatiebureaus;
 • Gespecialiseerde interimkantoren voor de punctuele verwerking van taken voor de onderschrijving of uitvoering van verzekeringscontracten.

Deze verwerkers kunnen uw persoonsgegevens enkel verwerken voor de uitvoering van de hen toegekende taken. Hierbij kunnen zij enkel beschikken over de persoonsgegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren.

Indien we in dat verband een beroep doen op een verwerker buiten de Europese Economische Ruimte, zullen we dit enkel doen indien minstens hetzelfde beschermingsniveau kan worden geboden als in België.

8. Welke rechten hebt u en hoe kunt u ze uitoefenen?

8.1 Recht op inzage

U hebt het recht om inzage te verkrijgen in uw persoonsgegevens die verwerkt worden door DVV en bijkomende informatie te verkrijgen betreffende deze verwerking.

8.2 Recht op rectificatie

Indien bepaalde gegevens volgens u incorrect, onvolledig of niet toepasbaar zijn kan u ons vragen deze recht te zetten of aan te vullen door:

 • Contact op te nemen met uw DVV-agent;
 • Een brief te versturen naar de dienst personenbeheer DVV, Galileelaan 5, 1210 Brussel;
 • Bepaalde persoonsgegevens zelf aan te passen via de mydvv toepassing. 

8.3 Recht op gegevenswissing

In bepaalde gevallen kunt u vragen uw persoonsgegevens te wissen. Let wel dat gegevens niet gewist kunnen worden indien er bijvoorbeeld een wettelijke grond is die ons verplicht deze gegevens bij te houden. 

8.4 Recht op de beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen kunt u vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. 

8.5 Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens

In bepaalde gevallen heeft u het recht dat de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, aan u of aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden overgedragen op voorwaarde dat dit technisch mogelijk is. 

8.6 recht op verzet voor direct marketing

U kan op elk moment aangeven dat u niet wenst dat we uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketing doeleinden.

U ontvangt dan geen commerciële voorstellen meer.

8.7 Recht in geval van volledig automatisch verwerken van uw persoonsgegevens waaronder profilering

Elke persoon van wie persoonsgegevens worden bijgehouden, heeft het recht om niet te worden onderwor­pen aan een volledig geautomatiseerde besluit­vorming. Dit recht geldt niet wanneer 1) de besluitvorming nodig is om een overeenkomst te sluiten of uit te voeren, 2) wettelijk is toege­staan of 3) gebaseerd is op uitdrukkelijke toestem­ming.

Bepaalde gegevensverwerkingen en processen bij DVV verlopen volledig geautomatiseerd zonder menselijke tussenkomst. De logica hiervan wordt duidelijk meegegeven wanneer dit zo gebeurt.  Zo kunnen wij nog sneller antwoorden op bepaalde verzekerings- en kredietaanvragen.

Voor de onderschrijving van overlijdensdekkingen en niet-levensverzekeringen vindt desgevallend een profilering plaats die aanleiding kan geven tot een automatische individuele besluitvorming, dit in het kader van een correcte evaluatie en aanvaarding van het risico. Voor de aanvaarding en tarificatie van het risico en de bepaling van de waarborgen worden immers segmentatiecriteria gehanteerd. Deze worden beschreven in de bijzondere voorwaarden van de betrokken producten, alsook op de website: https://www.dvv.be/wettelijke-informatie/segmentatiecriteria.html.

U kan vragen om de tussenkomst van één van onze medewerkers, uw standpunt meedelen en de beslissing betwisten indien u het niet eens zou zijn met het resultaat van zo’n volledig geautomatiseerd proces.

8.8 Hoe kunt u deze rechten uitoefenen?

Voor de uitoefening van uw rechten kunt u contact opnemen met ons op het volgende adres: GDPR RT30, Karel Rogier Plein 11, 1210 Brussel of per e-mail privacy@belins.be (met in beide gevallen een tweezijdige kopie van uw identiteitskaart).

Indien u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de regelgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan u klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit op het volgende adres: Drukpersstraat 35 te Brussel; of telefonisch op het nummer +32 22744800 of per e-mail naar  commission@privacycommission.be.

9. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Dit hangt af van het soort persoonsgegevens, het onderschreven product en de toepasselijke wet- en regelgeving. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de verwerking waarvoor ze werden ingezameld. De gegevens worden steeds bewaard gedurende de volledige looptijd van het onderschreven product en de toepasselijke bewaartermijn.

10. Wat bij eventuele wijzigingen aan dit charter?

Wij zullen u via de gebruikelijke communicatiekanalen informeren over wijzigingen aan het Privacycharter.

U vindt de meest recente versie van het Privacycharter terug op www.dvv.be/privacycharter

De DVV-Nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV Verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Ga naar een DVV-consulent in een van onze 316 kantoren.

Kies een consulent