• My DVV

Beleggen

5 beleggingsfondsen voor tak 23

5 fondsen

Bij een levensverzekering tak 23 kiest u voor een potentieel hoger rendement via beleggingsfondsen. Samen met uw DVV-consulent beslist u hoe u uw kapitaal spreidt over 5 fondsen. Deze fondsen hebben elk een ander risico. De verdeelsleutel wordt bepaald op basis van het risico dat u wil nemen. Uw beleggersprofiel is daarvoor het uitgangspunt.

Belangrijk om te weten: de waarde van de investeringsfondsen waarin DVV Verzekeringen belegt, kan schommelen omdat het aandelen of obligaties zijn. De opbrengst is gekoppeld aan de prestaties van de fondsen die u gekozen hebt. Het financiële risico wordt volledig door u gedragen.

  Beleggingspolitiek Beheerder Risicoklassen* (schaal 1 tot 7)
BI BlackRock Global Funds European A2
 • Het intern beleggingsfonds belegt in het fonds BlackRock Global Funds European Fund A2 (ISIN: LU0011846440). 
 • Dit fonds streeft naar een maximaal rendement via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van dit fonds. 
 • Het belegt ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten van bedrijven die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in Europa. Europa omvat alle Europese landen inclusief het Verenigd Koninkrijk, Oost-Europa en de landen van de voormalige Sovjet-Unie.
BlackRock (Luxembourg) S.A. 4
BI BlackRock GF Global Allocation A2 EUR
 • Het intern beleggingsfonds belegt in het fonds BlackRock Global Funds – Global Allocation Fund A2 EUR (ISIN: LU0171283459). 
 • Dit fonds streeft naar een maximaal rendement in USD via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit activa van dit fonds. 
 • Het fonds belegt in normale marktomstandigheden wereldwijd ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten (bijv. aandelen) en vastrentende effecten. Vastrentende effecten omvatten obligaties en geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldeffecten met een korte looptijd). Het kan ook deposito’s en cash aanhouden.
BlackRock (Luxembourg) S.A. 3
BI Robeco High Yield Bonds DH EUR
 • Het intern beleggingsfonds belegt in het fonds Robeco High Yield Bonds DH EUR (ISIN: LU0085136942). 
 • Dit fonds belegt wereldwijd in high-yieldobligaties van bedrijven met een kredietbeoordeling lager dan BBB, wat lager is dan ‘normale’ uitgevers van bedrijfsobligaties. Obligaties worden geselecteerd op basis van een brede marktvisie en een grondige bedrijfsanalyse. Alle valutarisico’s zijn afgedekt naar de euro. Derivaten worden om verschillende redenen gebruikt: voor het afdekken van een bepaalde positie, voor arbitrage, of als leverage voor extra exposure naar de kredietmarkt.
Robeco Luxembourg S.A. 3
BI Carmignac Patrimoine A EUR acc
 • Het intern beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A Acc EUR (ISIN: FR0010135103). 
 • Dit fonds behoort tot de categorie ‘gediversifieerd’ en heeft als belangrijkste rendementsbronnen:
  enerzijds aandelen: het fonds is voor maximaal 50% van de nettoactiva blootgesteld aan internationale aandelen (alle kapitalisaties, zonder geografische of sectorbeperkingen, met inbegrip van opkomende landen tot maximaal 25% van de nettoactiva)
  anderzijds renteproducten: de nettoactiva van het fonds worden voor 50% tot 100% in staats- en bedrijfsobligaties, met vaste en/of variabele rente, en in geldmarktinstrumenten belegd. De gemiddelde rating van de obligaties die door het fonds worden aangeboden, is minstens ‘Investment Grade’. Renteproducten van opkomende landen zullen niet meer dan 25% van de nettoactiva uitmaken. 

Het fonds kan andere valuta’s gebruiken dan de waarderingsvaluta van het fonds, zowel om posities in te nemen als ter afdekking.

Carmignac Gestion 3
BI Ethna Aktiv T
 • Het intern beleggingsfonds belegt in het fonds Ethna Aktiv T (ISIN: LU0431139764) – voorheen Ethna E.
 • Dit fonds streeft naar het realiseren van een passende waardestijging in euro, rekening houdend met de criteria van waardestabiliteit, behoud van het kapitaal en liquiditeit van het vermogen van het fonds. 
 • Het fonds belegt zijn vermogen in verschillende soorten effecten, o.a. in aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten, certificaten en vastetermijndeposito's. 
 • De waarde van beleggingen in aandelen, aandelenfondsen en soortgelijke effecten mag in totaal niet meer bedragen dan 49% van het nettovermogen van dit fonds. De belegging in andere fondsen mag 10% van het vermogen van het fonds niet overschrijden. 
 • Hoofdzakelijk worden vermogenswaarden verworven van emittenten met zetel in een lidstaat van de OESO. 
 • Met het oog op de afdekking of de toename van het vermogen kunnen afgeleide producten (‘derivaten’) worden gebruikt.
Ethenea Independent Investors S.A. 2

*De risicoklasse is berekend volgens de SRI-methode of ‘Samenvattende Risico-indicator’. De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten, waarbij 1 het kleinste en 7 het grootste risico vertegenwoordigt. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. Voorheen werd de SRRI-methode of “synthetische risico- en opbrengstindicator” gebruikt. De SRRI is berekend overeenkomstig de bepalingen van de Europese Verordening 583/2010.

EVOLUTIE VAN DE FONDSEN

Raadpleeg hieronder de evolutie van de fondsen sinds de lancering van deze fondsen :

CompartimentDatum startwaardeStartwaardeActuele waardeDatum actuele waarde
BI Blackrock GF Global Allocation A2 EUR
Bereken waarde
13/6/2015 250,000 30017440 12/10/2018
BI Blackrock Global Funds European A2
Bereken waarde
10/6/2013 250,000 27646410 12/10/2018
BI Carmignac Patrimoine
Bereken waarde
10/6/2013 250,000 25837060 15/10/2018
BI Ethna Fund Aktiv T
Bereken waarde
10/6/2013 250,000 24837530 15/10/2018
BI Robeco High Yield Bonds DH
Bereken waarde
10/6/2013 250,000 29490100 12/10/2018
Totaal :

Klik op de legende om curve te tonen/verbergen.
Klik op de legende om curve te tonen/verbergen.
Klik op de legende om curve te tonen/verbergen.
Klik op de legende om curve te tonen/verbergen.


Bron: Belfius Insurance. 

Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst en vormen evenmin een betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De netto-inventariswaarden van de respectievelijke fondsen hierboven vermeld zijn inclusief de beheersvergoedingen voor het beheer van de fondsen. Bij aan- of verkoop van eenheden moet u rekening houden met instapkosten, verzekeringstaks en soms uitstapkosten (afhankelijk van het moment wanneer u uw geld opneemt/afkoopt) eigen aan het verzekeringsproduct.

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV Verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Ga naar een DVV-consulent in een van onze 316 kantoren.

Kies een consulent