• My DVV

Beleggen

11 beleggingsfondsen voor tak 23

11 fondsen

Bij een levensverzekering tak 23 kiest u voor een potentieel hoger rendement via beleggingsfondsen. Samen met uw DVV-consulent beslist u hoe u uw kapitaal spreidt over 11 fondsen. Deze fondsen hebben elk een ander risico. De verdeelsleutel wordt bepaald op basis van het risico dat u wil nemen. Uw beleggersprofiel is daarvoor het uitgangspunt.

Belangrijk om te weten: de waarde van de investeringsfondsen waarin DVV Verzekeringen belegt, kan schommelen omdat het aandelen of obligaties zijn. De opbrengst is gekoppeld aan de prestaties van de fondsen die u gekozen hebt. Het financiële risico wordt volledig door u gedragen.

  Beleggingspolitiek Beheerder Risicoklassen* (schaal 1 tot 7)
BI BlackRock Global Funds European A2
 • Het intern beleggingsfonds belegt in het fonds BlackRock Global Funds European Fund A2 (ISIN: LU0011846440). 
 • Dit fonds streeft naar een maximaal rendement via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van dit fonds. 
 • Het belegt ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten van bedrijven die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in Europa. Europa omvat alle Europese landen inclusief het Verenigd Koninkrijk, Oost-Europa en de landen van de voormalige Sovjet-Unie.
BlackRock (Luxembourg) S.A. 4
BI BlackRock GF Global Allocation A2 EUR
 • Het intern beleggingsfonds belegt in het fonds BlackRock Global Funds – Global Allocation Fund A2 EUR (ISIN: LU0171283459). 
 • Dit fonds streeft naar een maximaal rendement in USD via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit activa van dit fonds. 
 • Het fonds belegt in normale marktomstandigheden wereldwijd ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten (bijv. aandelen) en vastrentende effecten. Vastrentende effecten omvatten obligaties en geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldeffecten met een korte looptijd). Het kan ook deposito’s en cash aanhouden.
BlackRock (Luxembourg) S.A. 3
BI Robeco High Yield Bonds DH EUR
 • Het intern beleggingsfonds belegt in het fonds Robeco High Yield Bonds DH EUR (ISIN: LU0085136942). 
 • Dit fonds belegt wereldwijd in high-yieldobligaties van bedrijven met een kredietbeoordeling lager dan BBB, wat lager is dan ‘normale’ uitgevers van bedrijfsobligaties. Obligaties worden geselecteerd op basis van een brede marktvisie en een grondige bedrijfsanalyse. Alle valutarisico’s zijn afgedekt naar de euro. Derivaten worden om verschillende redenen gebruikt: voor het afdekken van een bepaalde positie, voor arbitrage, of als leverage voor extra exposure naar de kredietmarkt.
Robeco Luxembourg S.A. 3
BI Carmignac Patrimoine A EUR acc
 • Het intern beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A Acc EUR (ISIN: FR0010135103). 
 • Dit fonds behoort tot de categorie ‘gediversifieerd’ en heeft als belangrijkste rendementsbronnen:
  enerzijds aandelen: het fonds is voor maximaal 50% van de nettoactiva blootgesteld aan internationale aandelen (alle kapitalisaties, zonder geografische of sectorbeperkingen, met inbegrip van opkomende landen tot maximaal 25% van de nettoactiva)
  anderzijds renteproducten: de nettoactiva van het fonds worden voor 50% tot 100% in staats- en bedrijfsobligaties, met vaste en/of variabele rente, en in geldmarktinstrumenten belegd. De gemiddelde rating van de obligaties die door het fonds worden aangeboden, is minstens ‘Investment Grade’. Renteproducten van opkomende landen zullen niet meer dan 25% van de nettoactiva uitmaken. 

Het fonds kan andere valuta’s gebruiken dan de waarderingsvaluta van het fonds, zowel om posities in te nemen als ter afdekking.

Carmignac Gestion 3
BI Ethna Aktiv T
 • Het intern beleggingsfonds belegt in het fonds Ethna Aktiv T (ISIN: LU0431139764) – voorheen Ethna E.
 • Dit fonds streeft naar het realiseren van een passende waardestijging in euro, rekening houdend met de criteria van waardestabiliteit, behoud van het kapitaal en liquiditeit van het vermogen van het fonds. 
 • Het fonds belegt zijn vermogen in verschillende soorten effecten, o.a. in aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten, certificaten en vastetermijndeposito's. 
 • De waarde van beleggingen in aandelen, aandelenfondsen en soortgelijke effecten mag in totaal niet meer bedragen dan 49% van het nettovermogen van dit fonds. De belegging in andere fondsen mag 10% van het vermogen van het fonds niet overschrijden. 
 • Hoofdzakelijk worden vermogenswaarden verworven van emittenten met zetel in een lidstaat van de OESO. 
 • Met het oog op de afdekking of de toename van het vermogen kunnen afgeleide producten (‘derivaten’) worden gebruikt.
Ethenea Independent Investors S.A. 3

BI Invesco Global Income Fund

 • Het intern beleggingsfonds belegt in het fonds Invesco Global Income Fund (ISIN: LU1097688714). 
 • De doelstelling van het Fonds bestaat erin inkomsten en vermogensgroei op middellange en lange termijn te verwezenlijken. Het Fonds streeft ernaar voornamelijk te beleggen in schuldinstrumenten (inclusief schuldinstrumenten uitgegeven door bedrijven en overheden, en voorwaardelijk converteerbare obligaties) en aandelen van bedrijven uit de hele wereld.
 • Het Fonds heeft de intentie om blootstelling te verwerven aan schuldinstrumenten van beleggingskwaliteit (hogere kwaliteit) en onder beleggingskwaliteit (lagere kwaliteit), inclusief schuldinstrumenten in financiële problemen (noodlijdende effecten). 
 • Het Fonds zal in aanzienlijke mate gebruik maken van financiële derivaten (complexe instrumenten) teneinde (i) het risico  verminderen en/of extra kapitaal of inkomsten te genereren en/of (ii) de beleggingsdoelstellingen van het Fonds te verwezenlijken door diverse hefboomeffecten te genereren (d.w.z. waar het Fonds marktblootstelling verkrijgt voor meer dan de nettovermogenswaarde van het Fonds). Het Fonds wordt actief beheerd binnen zijn doelstellingen en is niet beperkt door een benchmark. Alle winsten van uw belegging worden herbelegd.
Invesco Management S.A 3
BI Capital Group Global Allocation Fund
 • Het intern beleggingsfonds belegt in het fonds Capital Group Global Allocation Fund (ISIN: LU1006076381). 
 • Het fonds wil drie doelstellingen in gelijke mate verwezenlijken: kapitaalgroei op lange termijn, behoud van eerste inleg en lopende inkomsten door te beleggen in aandelen en obligaties alsook andere vastrentende effecten wereldwijd. Beleggingsbeleid Het fonds belegt voornamelijk in beursgenoteerde aandelen en bedrijfs- en staatsobligaties van beleggingskwaliteit en andere vastrentende effecten die tot een officiële notering zijn toegelaten of in andere gereglementeerde markten worden verhandeld. 
 • Het fonds gebruikt geen shortshelling noch leverage. Beleggers kunnen dagelijks aandelen van het fonds kopen en verkopen. Dit fonds is mogelijk enkel geschikt voor beleggingen op lange termijn.
Capital International Management Company Sàrl 3

BI R Valor

 • Het intern beleggingsfonds belegt in het fonds R Valor (ISIN: FR0011253624). 
 • De sicav, die tot de categorie "gediversifieerd" behoort, streeft naar rendement over een aanbevolen beleggingsduur van minimaal 5 jaar door discretionair beheer van de beleggingsportefeuille, waarbij ingespeeld wordt op de ontwikkeling van de verschillende markten (aandelen en obligaties), en effecten geselecteerd worden op basis van een financiële analyse van de emittenten. 
 • De sicav heeft dan ook geen referentie-indicator. Voor de selectie van de onderliggende waarden van de sicav worden de volgende criteria gehanteerd: uitzicht op duurzame groei, beperkte concurrentie (technisch of commercieel quasimonopolie / dominante positie), duidelijk begrip van de activiteiten van de betrokken vennootschap en een redelijke prijs. 
Rothschild Asset Management 4
Flossbach von Storch – Multiple Opportunities II RT
 • Het intern beleggingsfonds belegt in het fonds Flossbach von Storch – Multiple Opportunities II RT (ISIN: LU1038809395). 
 • De doelstelling van het fonds is, met inachtneming van het beleggingsrisico, het behalen van een redelijke waarde toename van de valuta van het fonds. De beleggingsstrategie wordt op basis van de fundamentele analyse van de globale financiële markten bepaald. Het fonds belegt zijn vermogen in allerlei soorten effecten, waaronder aandelen, rente, geldmarktinstrumenten, certificaten, andere gestructureerde producten (bijv. aandelenleningen, warrantleningen, converteerbare leningen), doelfondsen, derivaten, liquide middelen en vaste termijndeposito's. Maximaal 20 % van het netto activa mag indirect in edelmetalen worden belegd. De belegging in een ander fonds mag niet meer bedragen dan 10 % van het vermogen van het fonds. Ter dekking of stijging van het vermogen mag het fonds afgeleide producten ("derivaten") gebruiken.
Flossbach von Storch Invest S.A 3
Invesco Pan European Structured Equity Fund A Acc
 • Het intern beleggingsfonds belegt in het fonds Invesco Funds – Invesco Pan European Structured Equity Fund A Acc (ISIN: LU0119750205). 
 • De beleggingsdoelstelling van dit fonds is inkomsten en vermogensgroei op lange termijn te verwezenlijken. Het fonds heeft als doelstelling om voornamelijk te beleggen in aandelen van Europese bedrijven of bedrijven die actief zijn in Europa. 
 • Het fonds wordt actief beheerd binnen zijn doelstellingen, zonder verwijzing naar een benchmark. 
Invesco Management S.A. 4
BI Candriam Money Market EUR
 • Het intern beleggingsfonds belegt in het fonds Candriam Money Market Euro (ISIN: LU0093583077). 
 • Dit fonds belegt uitsluitend in geldmarktinstrumenten, schatkistcertificaten, cash, financiële instrumenten en obligaties met een resterende looptijd van ten hoogste 12 maanden of met een minstens op jaarbasis herzienbare rentevoet met een rating van minimum A2/P2 (Standard & Poor’s) of gelijkwaardig (zijnde emittenten die van goede kwaliteit worden geacht).De uitgiften zijn genoteerd in EUR of in valuta’s van OESO-landen. Het fonds kan derivaten gebruiken om de portefeuille efficiënt te beheren. 
Candriam Luxembourg 1

*De risicoklasse is berekend volgens de SRI-methode of ‘Samenvattende Risico-indicator’. De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten, waarbij 1 het kleinste en 7 het grootste risico vertegenwoordigt. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. Voorheen werd de SRRI-methode of “synthetische risico- en opbrengstindicator” gebruikt. De SRRI is berekend overeenkomstig de bepalingen van de Europese Verordening 583/2010.

Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst en vormen evenmin een betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De netto-inventariswaarden van de respectievelijke fondsen hierboven vermeld zijn inclusief de beheersvergoedingen voor het beheer van de fondsen. Bij aan- of verkoop van eenheden moet u rekening houden met instapkosten, verzekeringstaks en soms uitstapkosten (afhankelijk van het moment wanneer u uw geld opneemt/afkoopt) eigen aan het verzekeringsproduct.

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV Verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Ga naar een DVV-consulent in een van onze 316 kantoren.

Kies een consulent