• My DVV

Overlijden

Financiële bescherming bij overlijden

Levenslange overlijdensverzekering

Waarborgen van een levenslange overlijdensverzekering

Met een levenslange overlijdensverzekering kan u uw gezin beschermen tegen de financiële gevolgen van overlijden. Als u er niet meer bent, ontvangen uw nabestaanden dan het bedrag dat u voorzien hebt. Daarmee beschikken ze over een extra som geld, bijvoorbeeld om de successierechten betalen.

Wat moet u weten over de levenslange overlijdensverzekering?

 • U kiest de begunstigde(n) en het verzekerde kapitaal.
 • U hebt de keuze uit periodieke premies of een eenmalige premie.
 • U kan onder bepaalde voorwaarden genieten van een belastingvoordeel van 30% van de gestorte premies. Vraag meer info bij uw DVV-consulent.
 • U kan op elke leeftijd een levenslange overlijdensverzekering nemen (vanaf 18 jaar).

Hoe werkt het?
Als u komt te overlijden, betaalt DVV Verzekeringen de afgesproken som uit aan uw begunstigde(n). Uw DVV-consulent zal alles doen om hen daarbij snel en efficiënt te helpen. 

Aanvullende waarborgen

Voor nog meer financiële zekerheid kan u de levenslange overlijdensverzekering uitbreiden met de volgende keuzewaarborgen:

 • aanvullende waarborg overlijden door ongeval: bij overlijden door een ongeval krijgen uw nabestaanden een extra bedrag bovenop het afgesproken kapitaal.
 • aanvullende waarborg tegen invaliditeitsrisico - premievrijstelling:
  • tijdelijke invaliditeit: DVV betaalt de stortingen terug die u tijdens de periode van invaliditeit gedaan hebt.
  • blijvende invaliditeit: DVV betaalt de premie in uw plaats.
 • aanvullende waarborg tegen invaliditeitsrisico – rente: u krijgt een rente uitgekeerd in geval van tijdelijke of blijvende invaliditeit.
Is een levenslange overlijdensverzekering fiscaal aftrekbaar?
Ja, de fiscus betaalt 30% van uw premies terug in de vorm van een belastingvermindering. U moet de premies dan aftrekken in het kader van het langetermijn- of pensioensparen en voldoen aan een aantal wettelijke voorwaarden. Als u een belastingvoordeel gekregen hebt voor een premie, moet u ook rekening houden met een taks op de uitkering. Ga voor meer informatie langs bij uw DVV-consulent.
Hoe wordt het kapitaal bij overlijden uitgekeerd?

We keren het kapitaal uit op basis van:

 • kopie van de identiteitskaart van de begunstigde(n)
 • uittreksel van de overlijdensakte
 • ingevuld formulier met daarop overlijdensoorzaak vermeld
 • eventueel akte of attest van erfopvolging als de naam van de begunstigde niet staat vermeld in de verzekeringspolis

Kosten:
In geval van maandelijkse, trimestriële en semestriële premiebetaling worden fractioneringskosten van respectievelijk 4%, 3% en 2%, voor de hoofdwaarborg en de bijkomende waarborgen, toegepast. Er zijn geen fractioneringskosten in geval van een jaarlijkse of eenmalige premie.

Belastingen:
Er is een belasting op de uitkeringen zodra een premie een belastingvoordeel heeft gekregen. De belastingheffing varieert volgens het fiscale stelsel en een aantal voorwaarden. Samengevat wordt pensioensparen of langetermijnsparen (indien geen inpandgeving als waarborg voor een lening) als volgt belast:

 • In principe: vervroegde taks van 8% of 10% op 60 jaar (in normale omstandigheden berekend op de waarde van het tegoed op 60 jaar), maar soms belastingheffing op de uitkering na 60 jaar aan 8% of 10% of 33% (afhankelijk van het geval).
 • Bij afkoop voor 60 jaar: belastingheffing aan 8% of 10% of 33% of marginale aanslagvoet (afhankelijk van het geval) + lokale opcentiemen/gemeentebelastingen.
 • Bij overlijden van de verzekerde voor 60 jaar: belastingheffing aan 8% of 10% + lokale opcentiemen/gemeentebelasting.

De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst veranderen. Voor wat betreft de successierechten zijn de Belgische wettelijke en reglementaire bepalingen van toepassing.

Uitsluitingen en beperkingen:
Niet gedekt
zijn onder meer overlijden door zelfmoord in het eerste jaar van de dekking, alcoholintoxicatie, deltavliegen, zweefvliegen, valschermspringen of ballonvaren.

Goed om te weten:

 • De levenslange overlijdensverzekering is een overlijdensverzekering van tak 21 met vast kapitaal en maximaal 6% instapkosten, afgesloten voor een onbepaalde duurtijd met een minimum van 10 jaar in geval van pensioensparen. Bekijk de voorwaarden en de informatiefiche voor informatie over de limieten en uitsluitingen of ga langs bij een DVV-consulent. Het is belangrijk dit document door te nemen voor een contract te ondertekenen. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.
 • De aanvullende waarborg overlijden door ongeval wordt afgesloten voor een bepaalde duurtijd (maximaal tot 65 jaar van de verzekerde). Ze voorziet de uitkering van een vast kapitaal (1 of 2 maal het overlijdenskapitaal van de hoofdverzekering) in geval van overlijden of volledige en blijvende invaliditeit. Deze verzekering biedt geen dekking voor bepaalde omstandigheden van ongevallen, bijvoorbeeld ongevallen die rechtstreeks verband houden met burgeroorlog, opstand, oproer en stakingen. Lees de algemene voorwaarden van de aanvullende verzekering tegen het ongevallenrisico.
 • De aanvullende waarborg tegen invaliditeitsrisicopremievrijstelling wordt afgesloten voor een bepaalde duurtijd (maximaal tot 65 jaar van de verzekerde). Ze voorziet de premieterugbetaling van de hoofdwaarborg en de onderschreven aanvullende verzekeringen in geval van een tijdelijke invaliditeit en de premievrijstelling van de hoofdwaarborg en de onderschreven aanvullende verzekeringen in geval van een blijvende invaliditeit. De invaliditeit kan economisch of fysiologisch en volledig of gedeeltelijk zijn. De prestaties zijn in verhouding tot de graad en de duur van de invaliditeit. Deze verzekering biedt geen dekking voor bepaalde omstandigheden, zoals invaliditeit ten gevolge van ziekte na 60 jaar. Lees de algemene voorwaarden van de aanvullende verzekering tegen het invaliditeitsrisico.
 • De aanvullende waarborg tegen invaliditeitsrisico – rente wordt afgesloten voor een bepaalde duurtijd (maximaal tot 65 jaar van de verzekerde). Ze voorziet de uitkering van een rente in geval van een tijdelijke of blijvend invaliditeit. De invaliditeit kan economisch of fysiologisch en volledig of partieel zijn. De prestaties zijn in verhouding tot de graad en de duur van zijn invaliditeit. Deze verzekering biedt geen dekking voor bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld de invaliditeit ten gevolge van ziekte na 60 jaar) en kan slechts worden onderschreven wanneer ook de aanvullende invaliditeitsverzekering – premievrijstelling wordt onderschreven. De leeftijd van de verzekerde op onderschrijving van het contract wordt tot 50 jaar beperkt. Lees de algemene voorwaarden van de aanvullende verzekering tegen het invaliditeitsrisico.

 

Dit wil u ook weten

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV Verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Ga naar een DVV-consulent in een van onze 316 kantoren.

Kies een consulent