• Blog
 • Contact
 • Wie zijn wij?
 • Klachten
 • Jobs
 • MyDVV

Kredieten

Verzeker het schuldsaldo van je woonkrediet

Schuldsaldoverzekering

Waarborgen van een schuldsaldoverzekering

Een schuldsaldoverzekering komt tussen om bij overlijden het saldo van het woonkrediet af te betalen. Zo’n tijdelijke overlijdensverzekering van tak 21 is niet wettelijk verplicht, maar beschermt je gezin.

Kies de juiste bescherming door de dekking aan te passen
Leen je samen met je partner? Dan kies je zelf hoe je de dekking van het schuldsaldo van je woonkrediet verdeelt:

 • klassieke 50/50: als één van beiden overlijdt, zal de helft van het saldo van de lening automatisch terugbetaald worden. De langstlevende partner zal dan nog altijd zijn eigen deel verder moeten afbetalen.
 • 100/100: als je nog studerende kinderen of andere zware financiële lasten hebt, kan het verstandig zijn om voor jullie beiden een volledige dekking te kiezen. Deze formule zorgt voor maximaal financieel comfort, maar is het duurst.
 • verdeling naar keuze: je kan vrij de dekkingspercentages kiezen. Als je partner minder verdient dan jou, kan je door bijvoorbeeld een verdeling 70/30 je partner financieel beschermen bij overlijden. Als je er niet meer bent, zal die dan maar 30% van het saldo meer moeten betalen.

Mooi meegenomen: breng de premies in je belastingaangifte in als pensioensparen en krijg 30% terug als belastingvermindering.

Aanvullende waarborgen

Wil je een nog ruimere bescherming? Breid dan je schuldsaldoverzekering uit met:

 • verzekering arbeidsongeschiktheid: als je langer dan drie maanden volledig arbeidsongeschikt bent, dan betalen we vanaf de 2e maand van arbeidsongeschiktheid en gedurende max. één jaar de premies van de schuldsaldoverzekering en de maandelijkse afbetaling (max. 1.000 euro/maand)
 • verzekering inkomensverlies door werkloosheid: als je minstens drie maanden werkloos bent, betalen we gedurende max. één jaar de premies van de schuldsaldoverzekering en de maandelijkse afbetaling (max. 1.000 euro/maand en enkel gedurende de eerste vijf jaar na het afsluiten van de schuldsaldoverzekering)
Wie moet een schuldsaldoverzekering nemen? Ik, mijn partner of allebei?

Meestal nemen beide partners een schuldsaldoverzekering voor 50% van het geleende bedrag. Om te zorgen dat het woonkrediet volledig wordt kwijtgescholden als één van jullie beiden overlijdt, kan je voor elke partner een dekking van 100% kiezen.

Hoe wordt de premie van een schuldsaldoverzekering berekend?

Verschillende factoren tellen mee bij de berekening van de premie:

 • verzekerde bedrag
 • intrestvoet van het woonkrediet
 • looptijd van het woonkrediet
 • je leeftijd op het moment dat je het contract tekent (hoe jonger, hoe lager de premie)
 • je rookgedrag
 • je gezondheidstoestand
 • of je al dan niet gevaarlijke sporten beoefent
Wanneer moet ik de premie van een schuldsaldoverzekering betalen? 

Ofwel betaal je je premie in één keer, ofwel gespreid in de tijd. Als je voor de tweede optie kiest, betaal je in principe elk jaar dezelfde premie gedurende 2/3e van de looptijd van je woonkrediet. Betaal je een woonkrediet van vijftien jaar af, dan betaal je tien jaar de premie van je schuldsaldoverzekering. Je kan ook een premie betalen die elk jaar varieert, gespreid over de hele looptijd van het woonkrediet. Meestal stijgt het bedrag lichtjes in het begin en begint het te dalen bij de helft van de looptijd van het krediet.

Kosten

In geval van maandelijkse, trimestriële en semestriële premiebetaling worden fractioneringskosten van respectievelijk 4%, 3% en 2% voor de hoofdwaarborg en de bijkomende waarborgen toegepast. Er zijn geen fractioneringskosten in geval van een jaarlijkse of eenmalige premie.

Belastingen

Je geniet een fiscaal voordeel als er voldaan is aan wettelijke voorwaarden. De fiscale behandeling hangt af van je individuele omstandigheden en kan in de toekomst veranderen. Als je een belastingvoordeel gekregen hebt voor een premie moet je rekening houden met een taks op de uitkering.

Uitsluitingen en beperkingen

Niet gedekt zijn onder meer overlijden door zelfmoord in het eerste jaar van de dekking, alcoholintoxicatie, deltavliegen, zweefvliegen, valschermspringen of ballonvaren.

Meer over de aanvullende waarborgen

 • De aanvullende verzekering arbeidsongeschiktheid wordt afgesloten voor een bepaalde duurtijd (tot 65 jaar van de verzekerde). Ze voorziet de premievrijstelling van de hoofdwaarborg en de onderschreven aanvullende waarborgen (maximaal twaalf maanden al dan niet opeenvolgend) en de uitkering van een maandelijkse rente gelijk aan de financiële lasten van de lening (maximaal een maandelijkse rente van 1.000 euro tijdens twaalf maanden al dan niet opeenvolgend en na een wachttijd van drie maanden) in geval van een totale arbeidsongeschiktheid na een ziekte of een ongeval en waardoor de verzekerde zijn beroepsinkomen verliest. Deze verzekering is enkel bestemd voor loontrekkenden met een arbeidscontract van onbepaalde duur. Ze biedt geen dekking voor bepaalde omstandigheden van arbeidsongeschiktheid, bijvoorbeeld het wettelijk zwangerschapsverlof. De leeftijd van de verzekerde op onderschrijving van het contract wordt tot 64 jaar beperkt. Bekijk de algemene voorwaarden voor meer informatie of ga langs bij een DVV-consulent.
 • De aanvullende verzekering inkomensverlies door werkloosheid wordt afgesloten voor een bepaalde duurtijd (maximaal tijdens vijf jaar vanaf de begindatum hoofdverzekering en tot 65 jaar van de verzekerde). Ze voorziet de premievrijstelling van de hoofdwaarborg en de onderschreven aanvullende waarborgen (maximaal twaalf maanden al dan niet opeenvolgend) en de uitkering van een maandelijkse rente gelijk aan de financiële lasten van de lening (maximaal een maandelijkse rente van 1.000 euro tijdens twaalf maanden al dan niet opeenvolgend en na een wachttijd van drie maanden) in geval van ontslag van de verzekerde. Deze verzekering is enkel bestemd voor loontrekkenden met een arbeidscontract van onbepaalde duur. Ze biedt geen dekking voor bepaalde omstandigheden van verlies van beroepsinkomsten: bijvoorbeeld als de verzekerde zelf ontslag neemt, of als de verzekerde op de dag van het ontslag niet meer verzekerbaar is of als zijn proefperiode nog niet voorbij is. De leeftijd van de verzekerde op onderschrijving van het contract wordt tot 64 jaar beperkt. Bekijk de algemene voorwaarden voor meer informatie of ga langs bij een DVV-consulent.

Solidariteitsmechanisme voor verzekerden met een verhoogd gezondheidsrisico

Sinds begin 2015 zijn er wettelijke maatregelen om de schuldsaldoverzekering toegankelijker te maken voor personen met gezondheidsproblemen. Deze zijn van toepassing op schuldsaldoverzekeringen die als dekking van een woonkrediet worden afgesloten met het oog op de aankoop, bouw of verbouwing van een eigen woning.

Dit solidariteitsmechanisme is er gekomen in het kader van contracten voor de aankoop of renovatie van een enige eigen woning die na 31 december 2014 onderschreven zijn.

De medische meerpremie voor uw rekening mag niet meer bedragen dan 125% van de basispremie. Is dit percentage hoger, dan zal de Compensatiekas meteen het verschil aan uw verzekeringsmaatschappij betalen. Hiervoor dient u dus geen aanvraag in te dienen.

Meer weten

 • De schuldsaldoverzekering is een overlijdensverzekering van tak 21 met vast kapitaal en maximaal 15% instapkosten, afgesloten voor een bepaalde duurtijd met een minimum van 10 jaar in geval van pensioensparen. De maximale duurtijd van de schuldsaldoverzekering is gelijk aan de looptijd van het woonkrediet.
 • De Bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.
 • Voor informatie over de limieten en uitsluitingen, ga langs bij een kredietmakelaar die ook DVV-verzekeringsconsulent is of bekijk :

Oef, een mens!

Bij DVV gaat het in de eerste plaats om mensen! Dat betekent dat je DVV-kredietmakelaar je dossier persoonlijk en snel zal beheren. Op belangrijke momenten kan je dus rekenen op de hulp van een echte mens. Een hele geruststelling!

De schuldsaldoverzekering is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE70 0689 0667 8225, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Dit wil je ook weten

DVV-nieuwsbrief

Je e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in je buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op je in meer dan 290 kantoren.

Kies een consulent